Top

Frisian Tiles in de media


Frysk ienmansbedriuw leveret tegeltsjes foar Ryksmuseum - Omrop Fryslân

 
Zwaluwen fan Frisian Tiles - Foto: Frisian Tiles

It ieuwenâlde ambacht fan tegels meitsjen - fanâlds ferbûn mei in bedriuw as Tichelaar yn Makkum- wurdt nij libben ynblaasd yn Weidum. Dêr is Jan de Vries sûnt trije jier dwaande mei syn ienmansbedriuw Frisian Tiles. En net sûnder sukses: koartlyn krige er opdracht om spesjale leadtegels foar it restaurant fan it Rijksmuseum yn Amsterdam te meitsjen.

De tegels binne pleatst yn de keuken fan it restaurant.

Het eeuwenoude ambacht van het tegelmaken  - van oudsher verbonden met een bedrijf zoals Tichelaar in Makkum - wordt nieuw leven ingeblazen in Weidum. Hier is Jan de Vries sinds drie jaar bezig met zijn bedrijf Frisian Tiles. En niet zonder succes: kortgeleden kreeg hij opdracht om speciale loodtegels te maken voor het Rijksrestaurant van het Rijksmuseum in Amsterdam. De tegels zijn geplaatst in de keuken van het restaurant.


Loodtegels van Frisian Tiles   -   Foto: Rijksmuseum